Senior Business Development Officer

Full Time

iSMART

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Job description:

1. Phát triển kinh doanh với các trường học/ Business development with schools.

– Tích cực phát triển quan hệ kinh doanh với các trường học được Trưởng phòng Kinh doanh phân bổ (sau khi được Trưởng phòng Kinh doanh đào tạo từng bước về cách tiếp cận với các trường học)./ Actively develop new businesses with schools allocated by Sales Manager (after being thoroughly step-by-step trained by Sales manager of how to approach schools).

– Tổ chức các hội thảo, hội nghị ở trường học để mang các chương trình đến các bộ phận của trường như Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh./ Organise workshops, conferences at schools to bring programs to schools’ stakeholders, i.e. Board of school managers, teachers, parents and students.

– Tuyển sinh từ dữ liệu nhà trường cung cấp và/ hoặc theo dõi dữ liệu thu thập được sau các buổi hội nghị, hội thảo để chuyển sang ghi danh./ Recruit students from data provided by schools and/or follow up data collected after conferences, workshops to convert to enrolments.

– Thực hiện các công việc giấy tờ để thành lập trung tâm chính thức tại các trường (đã ký hợp đồng)./ Proceed with required paper works to build official businesses with schools (contracts signed).

– Triển khai hiệu quả kế hoạch bán hàng hằng năm để đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra./ Effectively implement annual sales plan to meet agreed sales target.

2. Quản lý khách hàng./ Account management.

– Quản lý hiệu quả các hoạt động của chương trình tại các trường trong hệ thống được Trưởng phòng Kinh doanh giao cho./ Effectively manage operational activities of programs at given schools allocated by Sales Manager in the network.

– Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các khách hàng hiện tại như trường học và đại lý./ Establish and maintain good relationship with current accounts such as schools and agents.

– Hợp tác với các trung tâm giáo dục tại địa phương đảm bảo cho các chương trình hoạt động suôn sẻ./ Work in collaboration with local academic manager to make the program smoothly run at schools.

– Hỗ trợ Trưởng phòng Đào tạo của tại các địa phương chăm sóc các lớp trong suốt năm học nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng giảng dạy và kết quả của học sinh./ Support local academic manager in attending classes during academic year to closely supervise teaching quality and students’ possible outcomes.

– Phối hợp với các Trưởng phòng Đào tạo của tại các địa phương để hỗ trợ các trường mở các lớp học nâng cao cho các học sinh có năng khiếu đủ điều kiện tham các cuộc thi Toán tiếng Anh./ Work with local academic manager to support schools with opening extra classes for gifted students to be qualified to participate in Math in English competitions.

– Phối hợp với các Trưởng phòng Đào tạo ở địa phương tham gia các lễ hội của trường với các tiết mục biểu diễn của học sinh./ Coordinate with local academic manager to join schools’ festivals with performances of students.

– Hỗ trợ cho các trường học trong công tác làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và kiểm tra định kỳ./ Provide schools with support in dealing with MOET, DOET, District Dept.’s inspection and regular checking.

– Làm việc với IT, nhân viên Hành chính để đảm bảo chương trình được thực hiện đúng theo yêu cầu của công ty về chính sách chất lượng và theo thỏa thuận giữa nhà trường và công ty./ Work with IT, Admin staff to make sure the program to be implemented properly within company’s requirements of quality policy and under the agreements between schools with company.

– Hỗ trợ nhân viên Kế toán kịp thời và hiệu quả về các thủ tục tài chính hàng tháng, học kỳ, khóa học./ Provide support to Accounting staff to promptly and effectively proceed financial procedures in monthly, semester, school yearly terms.

3. Quản lý chung./ General management.

– Liên lạc thường xuyên với các phòng ban của trường như Ban Giám hiệu nhà trường và kiểm toán nội bộ để đảm bảo cơ sở dữ liệu bán hàng được cập nhật đầy đủ, dễ tiếp cận, có thể theo dõi và phân tích được./ Liaise closely with schools’ stakeholder such as BOMs and internal audit to ensure the sales database is updated comprehensively, easy to approach, trackable and analysable.

– Cung cấp các tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng cao cấp bao gồm chăm sóc không giới hạn các phòng ban của trường (Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, kế toán, thủ quỹ,…) vào các dịp cụ thể, ví dụ: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tết Nguyên Đán, Ngày Quốc tế Phụ nữ,…./ Provide high standard of customer care including but not limited to taking care of schools’ stakeholders (BOMs, teachers, accountant, treasurer and so on) on particular occasions, e.g. Vietnam’s teacher day, Lunar New Year, International Women’s day, etc.

– Lập và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trưởng phòng./ Prepare and submit periodic reports requested by Line manager.

– Cập nhật thông tin thị trường đáng tin cậy ( cập nhật đối thủ cạnh tranh: chương trình/ giá cả/ thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm)./ Provide reliable market information update (competitor update: program/ pricing/ product changes or improvement)

– Thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi của khách hàng./ Frequently provide update on client feedback.

– Chủ động tham gia và phụ trách các sự kiện nội bộ và công cộng của công ty./ Actively take part and take charge in the company’s internal and public events

Thực hiện bất kỳ công việc khác được giao theo chỉ đạo của Trưởng phòng./ Undertake any other appropriate and job-oriented assignments as delegated by Line manager.

Requirements:

  • University graduate
  • At least 1 years of experience at the same position in a foreign invested or education company
  • Understanding of local and foreign educational systems
  • Fluent in both Vietnamese and English
  • Strong sales and customer service focus
  • Excellent interpersonal and communication skills
  • Good presentation and persuasive skills
  • Able to work under pressure and efficiently within time constraints.

Overview

Date Posted:

May 31, 2018

Job Title:

Senior Business Development Officer

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

02 positions

Salary:

negotiation

Featured Job Position