Phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp & Dịch vụ sinh viên/Industrial Relation & Student Services Teamleader

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc/Job description

 • Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động kết nối đối tác là các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục nhằm hỗ trợ hoạt động thực hành, thực tập, việc làm và học lên cấp độ cao hơn của sinh viên/Plan and implement partnerships between businesses/enterprises and educational organization to support hands-on practice, internships, employment and higher education for students
 • Hỗ trợ triển khai các hoạt động thực hành, thực tập, việc làm và học lên cấp độ cao hơn của sinh viên/Support the implementation of practising activities, internships, employment and higher education for students
 • Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên: hoạt động phong trào, đội nhóm, tư vấn ngoài học thuật/Plan, implement activities to support students: movement activities, non-academic consultancy
 • Quản lý team/Manage the team

Yêu cầu/ Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên/University Degree or above
 • Tiếng Anh sử dụng tốt/ Good command of English
 • Kinh nghiệm làm việc 5 năm trở lên/Having 5 year of experiences in the same position
 • Có mối quan hệ rộng với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục/Having good relationship with enterprises and education organizations
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, đặc biệt hiểu tâm lý và giao tiếp tốt với thế hệ trẻ/ Good communication, have an in-dept understanding of the younger generation
 • Kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch/Teamworks and planning skills
 • Yêu thích và có định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài trong môi trường giáo dục/Orientate for long-term commitment/development in Education sector

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: Phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp & Dịch vụ sinh viên_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: Industrial Relation & Student Services Teamleader_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

Phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp & Dịch vụ sinh viên/Industrial Relation & Student Services Teamleader

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

9,000,000 - 15,000,000

Featured Job Position