GENERAL ACCOUNTANT / KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Job description/Công việc

 • Perform as a cashier/Thực hiện công việc thu ngân
 • Daily fund balance report/Báo cáo tồn quỹ hàng ngày
 • Administer accounts receivable and accounts payable/Quản lý các khoản  thu – chi
 • Advance controlling/Kiểm soát các khoản tạm ứng
 • Make the payment order: bank, provider,…/Lập lệnh thanh toán cho ngân hàng, nhà cung cấp,…
 • Account/bank reconciliations/Đối chiếu, điều chỉnh tài khoản ngân hàng
 • Make, prepare and collect the reports/Thực hiện, chuẩn bị và tổng hợp báo cáo
 • Other tasks by Chief Accountant/Các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng

Requirement/Yêu cầu

 • College/University Degree in accounting/Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán
 • Ability to use accounting software/Có khả năng sử dụng các phần mềm Kế toán
 • 1 year experience in the same position/Kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí kế toán

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: KẾ TOÁN TỔNG HỢP_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: GENERAL ACCOUNTANT_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

GENERAL ACCOUNTANT / KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

Negotiation

Featured Job Position