Soft skills Product Associate

Full Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Responsibilities:

 • Develop the course content, curriculum and syllabus, learning resources, program allocation scheme for the IvyPrep program./Phát triển nội dung khóa học, chương trình và giáo trình, tài liệu học tập, sư sắp xếp và phân bổ cho chương trình IvyPrep.
 • Prepare the complete package of tests, exams, assignments with guidelines, rubrics and evaluation forms./Chuẩn bị các gói bài kiểm tra hoàn chỉnh, các kỳ thi, bài tập với các hướng dẫn, đề mục và các hình thức đánh giá.
 • Design detailed lesson plans as sample ones for teachers to follow; design all detailed lesson plans and/ or ppt slides with soft skills integrated into the program./Thiết kế các bài học chi tiết cho các giáo viên làm mẫu theo; thiết kế bài học chi tiết và / hoặc trang ppt với các kỹ năng mềm được tích hợp vào chương trình.
 • Build the IvyPrep teaching manual which includes online and offline teaching resources, teaching guidelines in line with IvyPrep teaching standard. Do research and innovate teaching techniques in the aim of enhancing teaching quality for IvyPrep./ Xây dựng cẩm nang giảng dạy của IvyPrep bao gồm các nguồn giảng dạy trực tuyến và offline, các hướng dẫn giảng dạy phù hợp với tiêu chuẩn giảng dạy của IvyPrep. Nghiên cứu và đổi mới các kỹ thuật giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho IvyPrep.
 • Periodically conduct class observations; figure out solutions to fix problems related to the product if any; collaborate with the operations team to update problems related to the created product and offer appropriate solutions./Định kỳ tiến hành giám sát và đánh giá lớp học; tìm ra các giải pháp để khắc phục các vấn đề liên quan đến sản phẩm nếu có; cộng tác với đội ngũ vận hành để cập nhật các vấn đề liên quan đến sản phẩm và đưa ra các giải pháp thích hợp.
 • Build the product handbook which includes the brief description of the whole program, outcomes for all levels, can-do statements with soft skills integrated, framework of supplementary materials, list of projects and needed materials, requirements and checklist to operate the product well./Xây dựng sổ tay sản phẩm bao gồm mô tả ngắn gọn về toàn bộ chương trình, kết quả cho tất cả các cấp, những lời chia sẽ “can-do” với những kỹ năng mềm được tích hợp, tài liệu được thêm vào các khuôn khổ, danh sách các dự án và tài liệu cần thiết, những yêu cầu và checklist để vận hành sản phẩm tốt.
 • Do research to innovate the program on a yearly basis; Make market survey to make the program definitely competitive in the market./Làm nghiên cứu để đổi mới chương trình hàng năm; Thực hiện khảo sát thị trường để làm cho chương trình chắc chắn cạnh tranh trên thị trường.
 • Make a plan and conduct periodical workshops on academic topics for IvyPrep students./Lập kế hoạch và tiến hành các hội thảo định kỳ về các chủ đề học thuật cho học sinh IvyPrep.
 • Create and develop contests on a semesterly and yearly basis./Tạo và phát triển các cuộc thi theo học kỳ và hàng năm.
 • Create and develop contents for events, field trips competitions and/ or workshops based on requests from marketing and sales team./Tạo và phát triển nội dung cho các sự kiện, các cuộc thi thực địa và / hoặc hội thảo dựa trên các yêu cầu từ nhóm Marketing và Sales.
 • Conduct training sessions to corresponding stakeholders before operating new products./Tiến hành các buổi đào tạo cho các bên liên quan tương ứng trước khi vận hành sản phẩm mới.
 • Involve in teaching some class sessions, especially the ones applying new programs./Tham gia giảng dạy một số buổi học, đặc biệt là các buổi học áp dụng các chương trình mới.

Requirements:

 • Have a B.A. degree./ Tốt nghiệp ĐH.
 • Have experience in organizing community/ charity projects and social activities./Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các dự án cộng đồng / từ thiện và các hoạt động xã hội.
 • Have experience in building soft skills program for children./Có kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình kỹ năng mềm cho trẻ em.
 • Have sufficient technology skills to be able to update, manage and maintain the company’s enterprise resource planning and management (ECO) system./Có đủ kỹ năng về công nghệ để có thể cập nhật, quản lý và duy trì hệ thống lập kế hoạch và quản lý tài nguyên doanh nghiệp của công ty (ECO).
 • Ability to define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions./Có khả năng xác định các vấn đề, thu thập dữ liệu, thiết lập sự kiện và rút ra kết luận hợp lý.
 • Process orientation; demonstrated ability to develop repeatable processes or improve existing processes in and out of product development./Định hướng quy trình; thể hiện khả năng phát triển các quy trình lặp lại hoặc cải thiện các quy trình hiện có trong và ngoài của việc phát triển sản phẩm.
 • Project management skills; will have demonstrated the ability to push projects over the finish line with sound planning and persistent execution; will understand how to align resources, seek the input of key constituents, and manage others to achieve desired results./Kỹ năng quản lý dự án; sẽ chứng minh khả năng đẩy các dự án lên dòng kết thúc với việc lập kế hoạch âm thanh và thực hiện liên tục; sẽ hiểu cách sắp xếp nguồn tài nguyên, tìm kiếm đầu vào của các thành phần chính và quản lý những người khác để đạt được kết quả mong muốn./
 • Open and collaborative style; must be comfortable working in an environment where ideas are shared and challenged./Phong cách cởi mở và cộng tác; phải làm việc thoải mái trong môi trường nơi các ý tưởng được chia sẻ và thách thức.
 • Energy and enthusiasm; candidates must find the work “fun” and enjoy being accountable and willing to hold others accountable./Năng lượng và nhiệt tình; ứng viên phải đam mê công việc và có trách nhiệm với công việc của mình và những người khác.

 

Overview

Date Posted:

May 30, 2018

Job Title:

Soft skills Product Associate

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Featured Job Position