Soft skills Teacher

Full Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Description

 • Soft skill curriculum:/Chương trình kỹ năng mềm:
  • Revise the current curriculum when necessary./Sửa đổi chương trình giảng dạy hiện tại khi cần thiết.
  • Propose the updated to enhance the program./Đề xuất những thông tin đã được cập nhật nhằm nâng cao chương trình.
  • Build up, develop or seek for community projects to add to the curriculum./Xây dựng, phát triển hoặc tìm kiếm các dự án cộng đồng để lòng vào chương trình giảng dạy.
 • Soft skill sessions:/Các phiên kỹ năng mềm:
  • Create daily lesson plans based on the main soft skill frame work./Tạo kế hoạch bài học hàng ngày dựa trên  khung kỹ năng mềm.
  • Collect the pictures/videos of the lesson and upload them to the Google Drive folder./Thu thập hình ảnh/video của bài học và tải chúng lên thư mục Google Drive.
  • Observe, evaluate the effectiveness of the soft skill sessions and revise the lesson plans if necessary to ensure its efficiency./Quan sát, đánh giá sự hiệu quả của các phiên kỹ năng mềm và sửa đổi các kế hoạch bài học nếu cần thiết để đảm bảo sự hiệu quả của nó.
  • Prepare, check, purchase and manage the materials required in lesson plans for soft skill sessions./Chuẩn bị, kiểm tra, mua và quản lý các tài liệu cần thiết trong kế hoạch bài học cho các phiên kỹ năng mềm.
  • Update the cost details for each class./Cập nhật chi tiết chi phí cho từng lớp học.
  • Update the cost details and claim the cost of each lesson with the finance department./Cập nhật chi tiết chi phí và xác nhận chi phí của mỗi bài học với bộ phận tài chính.
  • Attend the training on soft skills to enhance knowledge as well as other skills./Tham dự khóa đào tạo về kỹ năng mềm để nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng khác.
 • Student follow-up:/Theo dõi học sinh:
  • Collect and update the feedback forms from the students after each lesson./Thu thập và cập nhật các mẫu phản hồi từ các học sinh sau mỗi bài học.
  • Collaborate with staff and teachers to figure out the weaknesses of students; then, make a plan to help them improve themselves./Phối hợp với nhân viên và giáo viên để tìm ra điểm hạn chế của học sinh; sau đó, lập kế hoạch để giúp họ cải thiện bản thân.
  • Register students in some community activities; Follow up, check, push and motivate students to stick to the agreed-upon plan./Giúp học sinh đăng ký và tham gia vào một số hoạt động cộng đồng; Theo dõi, kiểm tra, thúc đẩy và tạo động lực cho học sinh bám sát kế hoạch đã thỏa thuận ban đầu.
 • Other tasks:/Các công việc khác:
  • Collaborate with marketing staff, academic staff to prepare for and conduct the program workshops./Cộng tác với nhân viên Marketing, nhân viên Đào tạo để chuẩn bị và tiến hành các hội thảo của chương trình.
  • Work with academic staff to create extra-curricular activities/ events for students./Làm việc với nhân viên Đào tạo để tạo ra các hoạt động ngoại khóa / các sự kiện cho học sinh.
  • Other tasks as assigned./Các nhiệm vụ khác được giao.

Requirements

 • Qualifications:/Trình độ chuyên môn:
  • Candidates hold Bachelor of Education/ Graduated from Universities of Pedagogy, majoring in English Language Teaching./Các ứng viên có bằng Cử nhân Giáo dục / Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh.
  • Or candidates hold Bachelor Degree with major in Psychology, Social Studies or any field related to soft skill development is a plus./Hoặc ứng viên có bằng Cử nhân chuyên ngành Tâm lý học, Nghiên cứu Xã hội học hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến phát triển kỹ năng mềm là một điểm cộng.
 • Experience:/Kinh nghiệm:
  • Experience in leading community project and organizing activities aiming at enhancing soft skills for students./Kinh nghiệm trong việc quản lý dự án cộng đồng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho học sinh.
  • Knowledge of the structure and content of the English language including the meaning and spelling of words, rules of composition, and grammar./Hiểu biết về cấu trúc và nội dung của ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và chính tả của các từ, quy tắc thành phần và ngữ pháp.
  • Knowledge of principles and methods for curriculum and training design, teaching and instruction for individuals and groups, and the measurement of training effects./Hiểu biết về các nguyên tắc và phương pháp để thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo, giảng dạy và hướng dẫn cho các cá nhân và nhóm, và đo lường hiệu quả đào tạo.
  • Knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods. This includes alternative ways to inform and entertain via written, oral, and visual media./Hiểu biết về sản xuất truyền thông, và cách phổ biến phương tiện truyền thông. Điều này bao gồm các cách thay thế để thông báo và giải trí thông qua phương tiện truyền thông bằng văn bản, bằng miệng và hình ảnh.

Overview

Date Posted:

May 31, 2018

Job Title:

Soft skills Teacher

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

5 positions

Featured Job Position