Soft skills Teacher

Full Time

IvyPrep

172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

JOB DESCRIPTION:

  • Conduct soft skills classes of IvyPrep in various centers/Thực hiện công việc giảng dạy các kỹ năng mềm tại các trung tâm khác nhau của IvyPrep.
  • Propose the updated to enhance the program and give feedback to improve the quality of the given lesson plan/Đề xuất các phần cập nhật mới nhất để nâng cao chương trình và đưa ra phản hồi để cải thiện chất lượng của các bài học đã được đưa ra.
  • Instruct students to keep track of their own progress for each soft skill instructed using the given forms/Hướng dẫn học sinh theo dõi sự tiến bộ của các bạn cho mỗi kỹ năng mềm được hướng dẫn bằng cách sử dụng các biểu mẫu đã được cung cấp.
  • Figure out the weaknesses of students so as to make a plan for their improvement/Tìm ra điểm yếu của học sinh để lập kế hoạch cải thiện.

REQUIREMENTS:

  • Bachelor Degree with major in Social Studies, Pedagogy or any field related/Bằng Cử nhân chuyên ngành Xã hội học, Sư phạm hoặc bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan
  • Experience in leading community project and organizing activities aiming at enhancing soft skills for children/Kinh nghiệm trong các dự án cộng đồng hàng đầu và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho trẻ em
  • Be innovative, dynamic and devoted to create an exciting class and conduct efficient soft skills sessions/Sáng tạo, năng động và tận tâm để mang đến một lớp học thú vị và các phiên kỹ năng mềm thật hiệu quả

Overview

Date Posted:

April 16, 2018

Job Title:

Soft skills Teacher

Working Location:

172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Recruitment Number:

02 positions

Salary:

Negotiable

Featured Job Position