English Teacher

Full Time Part Time

IvyPrep

129 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Description:

 • Be a full-time teacher in the IvyPrep center, the teacher is expected to:/Là giáo viên toàn thời gian tại trung tâm IvyPrep, giáo viên dự kiến sẽ:
  • Provide sufficient teaching hours as required./Cung cấp đủ giờ dạy học theo yêu cầu.
  • Substitute teaching when required./Thay thế giảng dạy khi cần thiết.
 • Follow the requirements stated in the Teacher Handbook (the latest version – 2018)./Thực hiện theo các yêu cầu được nêu trong Sổ tay Giáo viên (phiên bản mới nhất – 2018).
 • A full-time teacher for IvyPrep is expected to take part in internal and external training courses./Một giáo viên toàn thời gian cho IvyPrep dự kiến sẽ tham gia vào các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Requirements:

 • University degree in English Language, TESOL or Master degree on English linguistics preferred./Trình độ đại học Ngôn ngữ Anh, TESOL hoặc bằng Thạc sĩ về ngôn ngữ Anh sẽ được ưu tiên.
 • A teaching certificate (TESOL, TEFL, CELTA, DELTA) is preferred./Chứng chỉ giảng dạy (TESOL, TEFL, CELTA, DELTA) được ưu tiên.
 • Preferred ONE OF International Certificates of Language Proficiency: TOEFL 94 or above; IELTS 7.0 or above./Ưu tiên một trong những chứng chỉ quốc tế về trình độ ngôn ngữ: TOEFL 94 trở lên; IELTS 7.0 trở lên.
 • At least 1 year of experience in teaching English for children aged from 6 to 13 is preferred./Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em từ 6 đến 13 tuổi là một lợi thế.
 • Preferred knowledge on teaching methodologies, principles and methods for curriculum and training design./Ưu tiên có kiến thức về các nguyên lý và phương pháp giảng dạy, thiết kế chương trình giảng dạy và đào tạo.
  • Communication and presentation skills/Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
  • Critical thinking and problem-solving/Kỹ năng tư duy phê phán và giải quyết vấn đề
  • Team working and decision making/Kỹ năng tinh thần đồng đội và quyết đoán
 • Multi-tasking, working under high pressure, organization./Xử lý nhiều đầu mục cùng lúc, chịu được áp lực cao và hệ thống công việc rõ ràng.
 • Moderate understanding of LMS and other education software./Hiểu biết về hệ thống LMS và phần mềm giáo dục khác.

Overview

Date Posted:

May 30, 2018

Job Title:

English Teacher

Working Location:

129 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

5 positions

Featured Job Position