Chuyên viên Phát triển chương trình – Curriculum Design Executive

Full Time

APC

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc/Job description

  • Phụ trách chuyên môn, điều phối việc xây dựng, đóng gói và chuyển giao học liệu/In charge of professional/expertise function, coordinating, packaging and transferring the learning materials
  • Tiến hành khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo từ đó cập nhật, điều chỉnh lại chương trình theo định kỳ/ Carrying out the survey and assessing the training program then updating, adjusting the program periodically
  • Liên hệ mời chuyên gia tập huấn phương pháp dạy và học mới cho giảng viên./Contacting the trainer to train the teacher
  • Tham gia các công việc liên quan tới triển khai học liệu trong kỳ: dự giờ giảng viên; dự giờ sinh viên; bảo vệ dự án…/Participating the work related to the deployment/implement of learning material including observe the teacher, student; defend the project,…

Yêu cầu/Requirement

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên/University Degree or above
  • Tiếng Anh đọc, viết tốt/Good command of English (reading and writing)
  • Có kinh nghiệm phát triển chương trình /Experience in developing the program
  • Định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục/Orientate for long-term commitment/development in Education sector
  • Cần cù, tỉ mỉ, tận tâm, kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch/Hardworking, detail-oriented, dedicated, teamwork and planning skills

 

Vui lòng gửi hồ sơ của bạn vềhr@iae.edu.vn/Please send your CV to hr@iae.edu.vn

Tiêu đề email: Chuyên viên Phát triển chương trình_Họ tên_Ngày tháng năm (gửi mail)

Contact email subject: Curriculum Design Executive_Full name_Date

Overview

Date Posted:

August 3, 2018

Job Title:

Chuyên viên Phát triển chương trình – Curriculum Design Executive

Working Location:

5 Đường số 4, Bình Hưng, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Recruitment Number:

1 position

Salary:

9,000,000 - 15,000,000

Featured Job Position